RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Adamowski, zwany dalej Administratorem. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Przetwarzanie przez komornika pozyskanych danych osobowych dokonywane jest na podstawie art. 6 ust. 1, lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27-04-2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, poz. 1 ze zm.) w celu wypełnienia obowiązku wykonania przez komornika zadań powierzonych ustawą z dnia 22- 03-2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 771 ze zm., ustawa zwana dalej ustawą o komornikach sądowych). Przetwarzane dane osobowe uczestników postępowania to przede wszystkim dane identyfikacyjne (imiona, nazwiska, NIP, numer REGON i PESEL oraz pozostałe identyfikatory) oraz dane kontaktowe (adresy zamieszkania, adresy korespondencyjne, adresy poczty e-mail, numery telefonów i inne dane kontaktowe), zaś w odniesieniu do dłużników także dane dotyczące składników ich majątku. Odbiorcami pozyskiwanych i przetwarzanych danych osobowych są w szczególności strony prowadzonych postępowań: wierzyciele i dłużnicy, a także uczestnicy postępowań, sądy, prokuratura, organy administracyjne. Na podstawie rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14-12-2018 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2408) dane osobowe zawarte w materiałach archiwalnych oznaczonych kategorią A przechowywane są przez okres 10 lub 12 lat i w dokumentacji niearchiwalnej oznaczonej kategorią B. Okres przechowywania wiadomości e mail i dokumentacji elektronicznej jest dostosowany do okresu przechowywania dokumentacji papierowej. Zawiadamia się, że prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), przysługuje jedynie w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych dokonanego na podstawie wyrażonej wcześniej zgody. Z uwagi na treść art. 5 ustawy z dnia 10-05-2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) o ile służy to realizacji obowiązków powierzonych ustawą o komornikach sądowych i jest niezbędne dla prowadzonej egzekucji, komornik nie przekazuje informacji, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia o ochronie danych. W innych wypadkach osobie, której przetwarzane dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do żądania od komornika dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawie do przeniesienia danych. Podanie danych osobowych na potrzeby prowadzonych postępowań egzekucyjnych jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 8011 K.P.C. przewidującego obowiązek złożenia przez dłużnika wykazu majątku pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz z art. 761 § 1 K.P.C. i art. 761 § 11 K.P.C., zgodnie, z którym organ egzekucyjny może żądać od organów administracji publicznej, podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, organów podatkowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, zakładów ubezpieczeń lub zakładów reasekuracji, podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, innych podmiotów zarządzających lokalami, biur informacji gospodarczej, innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu – informacji dotyczących stanu majątkowego dłużnika lub umożliwiających identyfikację składników jego majątku oraz danych adresowych jedynie w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego toku postępowania oraz może żądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień. Od wykonania żądania z art. 761 § 1 K.P.C. i art. 761 § 11 K.P.C. można uchylić się w takim zakresie, w jakim według przepisów części pierwszej K.P.C. można odmówić przedstawienia dokumentu lub złożenia zeznań wcharakterze świadka albo odpowiedzi na zadane pytanie (art. 761 § 2 K.P.C.). Zgodnie z art. 762 § 1 K.P.C. za nieuzasadnioną odmowę udzielenia organowi egzekucyjnemu wyjaśnień lub informacji przewidzianych w art. 761 K.P.C. albo za udzielanie informacji lub wyjaśnień świadomie fałszywych osoba odpowiedzialna może być ukarana przez organ egzekucyjny grzywną: 2 000,00 zł. Administrator nie ma zamiaru przekazywać pozyskanych danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych i nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia o ochronie danych i art. 22 ust. 4 rozporządzenia o ochronie danych. Organem nadzorczym, do którego możliwe jest składanie skarg w związku z przetwarzaniem w prowadzonej kancelarii danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Adamowski, Kancelaria Komornicza nr I w Bydgoszczy, 85-098 Bydgoszcz, ul. Piotrowskiego 2 (zwany dalej „Kancelaria”).

Dane kontaktowe dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

e- mail: bydgoszcz.adamowski@komornik.pl
tel.: 52 3207293

adres: 85-098 Bydgoszcz, ul. Piotrowskigo 2

Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię.

Dane Inspektora Ochrony Danych:

Michał Adamowski,
można się z nim skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: bydgoszcz.adamowski@komornik.pl

Kancelaria otrzymała dane osobowe w ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego, a także w związku z realizacją zawartych umów oraz w ramach prowadzonej z Kancelarią korespondencji.

Kontakt

Michał Adamowski
Kancelaria Komornicza
w Bydgoszczy
ul. Piotrowskiego 2
85-098 Bydgoszcz
TEL. 52 320 72 93
FAX. 52 341 18 93
kancelaria czynna 7.30 - 15.30
wtorki 8.00 - 16.00
emial: